25/02/2015

PHẠM VI BẢO HIỂM Bảo hiểm cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro không bị loại trừ theo đơn bảo hiểm hỗn hợp nhà như nhân của MIC ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Đối tượng của đơn bảo hiểm này bao […]

Chi tiết »

12/02/2015

PHẠM VI BẢO HIỂM Bồi thường cho các thiệt hại vật chất do các nguyên nhân sau: Hành động đột nhập hoặc thoát khỏi ngôi nhà bằng vũ lực hoặc các phương tiện cưỡng bức; Hành động tấn công, dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực đối với Người được bảo hiểm, người […]

Chi tiết »

10/02/2015

PHẠM VI BẢO HIỂM Bảo hiểm cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro không bị loại trừ theo “Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng” của MIC trong thời hạn bảo hiểm. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Đối tượng […]

Chi tiết »

10/02/2015

PHẠM VI BẢO HIỂM Bảo hiểm cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro không bị loại trừ theo đơn bảo hiểm hỗn hợp nhà như nhân của MIC. Bảo hiểm Quân Đội (MIC) – Bảo hiểm hỗn hợp nhà chung […]

Chi tiết »

10/02/2015

SỐ TIỀN BẢO HIỂM Đối với tiền vận chuyển: là số tiền trong mỗi lần vận chuyển theo tuyến đường định trước và tổng số tiền vận chuyển trong một năm kê khai trong Giấy yêu cầu bảo hiểm; Đối với tiền trong kho: là số tiền trung bình được cất giữ trong kho kê […]

Chi tiết »

mic.kinhdoanh@gmail.com