Bảo hiểm hỗn hợp nhà tư nhân

PHẠM VI BẢO HIỂM

Bảo hiểm cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro không bị loại trừ theo đơn bảo hiểm hỗn hợp nhà như nhân của MIC

Bảo hiểm hỗn hợp nhà tư nhân

Bảo hiểm Quân Đội (MIC) – Bảo hiểm hỗn hợp nhà tư nhân

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Đối tượng của đơn bảo hiểm này bao gồm 8 phần sau:

Phần 1. Tài sản bên trong nhà

Phần 2. Trách nhiệm cá nhân

Phần 3. Tư trang và tài sản có giá trị phạm vi toàn thế giới

Phần 4. Tai nạn cá nhân

Phần 5. Bảo hiểm Máy tính xách tay

Phần 6. Trách nhiệm Xe cơ giới mức trách nhiệm cao

Phần 7. Mất tiền thuê nhà

Phần 8. Bảo hiểm tiền trong két

THỦ TỤC BỒI THƯỜNG

Hồ sơ yêu cầu bồi thường

  •   Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm;
  •   Giấy chứng nhận bảo hiểm;
  •   Hồ sơ khiếu nại của người thứ ba;
  •   Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;
  •   Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thẩm quyền;
  •   Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại đối với người thứ ba;
  •   Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có).

Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bảo hiểm

  •   Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là một (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
  •  Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của MIC là mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ, thời hạn thanh toán tiền bồi thường không quá bốn mươi lăm (45) ngày.
  •  Trường hợp từ chối bồi thường, MIC phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm hỗn hợp nhà tư nhân của MIC hoặc liên hệ:
Bảo Hiểm Quân Đội (MIC)
Địa chỉ: Số 54 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 0936 638 239 / 0986 381 145 (24/24h)
Mail: baohiemquandoi24h@gmail.com

Chia sẻShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
mic.kinhdoanh@gmail.com